Cel

Stworzenie systemu dobrowolnej certyfikacji wg wypracowanej Normy ma na celu podniesienie jakości świadczenia usług edukacyjnych w przestrzeni szkolenia kierowców w Polsce i jest jednym z narzędzi osiągania nadrzędnego celu statutowego Fundacji Rzecznik Praw Kursanta, którym jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce osiągnie przez poprawę jakości szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców.  

Standard

Standardy Certyfikatu Odpowiedzialna Szkoła Jazdy powstały w oparciu o normy zawarte w ISO 29993:2017 oraz kryteria wypracowane w ramach prac projektowych Komitetu Normalizacyjnego, czyli zespołu eksperckiego, w którego skład weszli naukowcy i praktycy, eksperci wielu dziedzin, reprezentujący jednostki naukowe i organizacje pozarządowe. 

Norma została przygotowana w taki sposób, aby jej procedura oprócz oceny spełniania wymagań związanych ze specyfiką działalności szkoleniowej dotyczącej kierowców była zgodna z wymaganiami normy ISO 29993: 2017 czyli normy stworzonej jako standard usług, który określa zestaw minimalnych do spełnienia przez podmioty wymagań , które świadczą usługi szkoleniowe poza formalną edukacją ale spełniała również  kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym oznaczają usługi edukacyjne świadczone przez osoby prywatne organizacje lub osoby inne niż uznane uznane formalne systemy edukacji takich jak wykształcenie podstawowe, średnie lub wyższe. 

Normy ISO 29993:2017 zostały uzupełnione/doprecyzowane do warunków realizacji kursów nauki jazdy, szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej
i okresowej a także doskonalenia techniki jazdy, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji nadużyć i złych praktyk, zdefiniowanych przez Fundację w ramach codziennej działalności rzeczniczej.

 

Opracowane standardy obejmują usługi edukacyjne skierowane do samych uczniów, a także podmiotów zamawiających usługi w imieniu osób uczących się. Nauka może odbywać się bezpośrednio, za pośrednictwem nowych technologii kształcenia na odległość lub połączenie obu.


Termin ważności certyfikatu


Zgodnie z normami systemu ISO 29993 certyfikat wydawany jest na 3 lata,
jednak podlega cyklicznym audytom w okresach nie dłuższych niż dwanaście miesięcy od wydania certyfikatu. 
Dla zapewnienia najwyżej jakości funkcjonowania audytowanych ośrodków Jednostka Certyfikująca dokonuje dodatkowej weryfikacji przestrzegania standardów poprzez analizę informacji dostępnych w przestrzeni internetu, danych o zdawalności egzaminów prezentowanych przez ośrodki egzaminowania oraz wykonuje czynności audytorskie w trybie mystery shoping.

Komponenty

Audytorzy dokonają oceny spójności z normą w różnych komponentach aktywności, których funkcjonowanie jest istotne dla celów Certyfikacji.

Komitet Normalizacyjny

Normy wypracowane w ramach projektu powstały przy udziale naukowców i ekspertów różnych dziedzin. Ich ciężka praca pozwoliła na stworzenie optymalnych i obiektywnych standardów. 
Za tę ciężką pracę Fundacja Rzecznik Praw Kursanta dziękuje następującym ekspertom:
 • Prof. dr hab. Jan Nikołajew, obszar badawczy: socjologia gospodarcza, negocjacje i kierowanie kadrami, zastosowania technik badawczych.
 • dr hab. inż. Stanisław Iwan, Prof AM, Dziekan wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie,
 • dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM, Instytut Zarządzania Transportem Akademii Morskiej w Szczecinie,
 • dr hab. Tomasz Kwarciński, prof US, kierownik Zakładu Systemów Transportowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr hab. Adam Tarnowski, prof UW, psycholog transportu, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr inż. Piotr Gutowski, Katedry Innowacji i technologii informacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr Marcin Janowski, Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr Agnieszka Gozdek adiunkt w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr Kamila Słupińska, adiunkt w Katedrze Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • dr n.tech. Grzegorz Skorny, rektor Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie,  
 • dr inż. Tomasz DudekWydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, 
 • dr inż. Krystian Pietrzak,  Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, 
 • dr inż. Robert Janczur,  Z-ca Dyrektora  ds. Dydaktycznych Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej, 
 • mec. Paweł Rokicki, Prezes Federacji Konsumentów, ekspert prawa konsumenckiego
 • Pan Kuba Bielak, dziennikarz i i ekspert motoryzacyjny, instruktor techniki jazdy Akademia Bezpiecznej Jazdy w Warszawie,
 • Pan Piotr Leńczowski, instruktor techniki jazdy, pedagog, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy (PSITJ).  b.policjant WRD, kurator sądowy