Co otrzymujesz ?

PROCES CERTYFIKACJI W 4 KROKACH

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ

 1. Przedsiębiorca składa wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wg Przedłożonego wzoru. 
 2. Po akceptacji wstępnej Jednostka Certyfikująca ustala terminu realizacji certyfikacji określonego ośrodka szkolenia i przesyła przedsiębiorcy pakiet dokumentacji ( kartę samooceny wraz z poradnikiem, wzory i przykłady dokumentów, instrukcje itp.)
 3. Przedsiębiorca przygotowuje i przesyła raport samooceny wg przesłanego wzoru  wraz załącznikami.

PRZEGLĄD DOKUMENTACJI

 1. Jednostka Certyfikująca wyznacza Audytorów, którzy przeprowadzą proces w poszczególnych komponentach.
 2. Audytorzy przeglądają dostarczoną dokumentację oraz informacje publiczne o ośrodku szkolenia.

WERYFIKACJA

 1. Audytorzy przeprowadzają weryfikację dokonania przez Przedsiębiorcę korekty ewentualnych uchybień wg planu korekty. AUDYT I
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień od normy certyfikacji w porozumieniu z Przedsiębiorcą przygotowują Plan działań korygujących i zapobiegawczych.
 3. Weryfikacja dokonanych zmian Audyt II
 4. Audytorzy przygotowują raport końcowy.

CERTYFIKACJA

 1. Jednostka wydaje Certyfikat
  na okres 3 lat.
 2. Biuro Rzecznika Praw Kursanta zamieszcza dane ośrodka w bazie podmiotów certyfikowanych oraz przesyła informację o uzyskaniu certyfikatu do organu 
  sprawującego  nadzór nad 
  działalnością ośrodka.
 3. Jednostka prowadzi nadzór nad przestrzeganiem standardów i przeprowadza coroczne audyty przeglądowe lub audyty doraźne.

Nasze zasady

BEZPIECZEŃSTWO i JAKOŚĆ

Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu
w obszarze auditowania, badań i certyfikacji
oferujemy wyłącznie te usługi, do realizacji
których jesteśmy kompetentni i upoważnie
ni. Zawsze staramy się przewyższyć oczekiwania klienta. Nasz zespół cechuje profesjonalizm, odpowiedzialność oraz orientacja na Klienta. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

ETYKA

Wszystkie nasze działania oparte są na podstawowych wartościach etycznych. Dążymy do uzyskania najwyższego stopienia publicznego zaufania i wiarygodności wartości certyfikacji. Konkurujemy w sposób aktywny, podejmując wyłącznie takie działania, które są zgodne z prawem i zasadami etyki. Szanujemy poufność i prywatność naszych klientów, pracowników i innych osób.

BEZSTRONNOSĆ

Postrzeganie Fundacji jako jednostki, której cechą jest bezstronność w realizowanych działaniach, jest dla nas priorytetem. Decyzje podejmujemy wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów zgodności (bądź niezgodności) i nie mają na nie wpływu sugestie bądź naciski żadnej ze stron zainteresowanych. Szczegóły zawarte zostały w “Deklaracji Bezstronności“.
Dla podniesienia bezstronności oceny w skład Zespołu Audytorskiego może wejść Obserwator.  Obserwatorem może być osoba rekomendowana przez organizacje branżowe, zrzeszające instruktorów, przedsiębiorców prowadzonych OSK lub NGO, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji Rzecznik Praw Kursanta.

Pobierz dokumenty:

Certyfikat w pytaniach i odpowiedziach

Wniosek o przeprowadzenie procedury Certyfikacji